Стеклянные кашпо дизайнера Ким Фишер (Kim Fisher)

kashpo_1

kashpo_2

kashpo_3

kashpo_4Tagged: